Kapitent

Algemene voorwaarden

tip-up tenten

Algemene Voorwaarden Kapitent

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Breda onder nummer 67827950. Kapitent BV, gevestigd te NL 4879 AV Etten-Leur, Kroonstraat 6.

1:Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Kapitent.

2:De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de huurder. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een door Kapitent geaccepteerde tussenpersoon geschieden.

3:In gevallen waarin een product van Kapitent deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement, samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een totaalprijs wordt gepubliceerd, is Kapitent slechts aansprakelijk voor zijn deel.

4:Bij berekening van de prijzen van levering, montage en demontage wordt uitgegaan van bezorging en/of montage op de begane grond, in een straal van 25 meter vanaf de losplaats en bereikbaar met rollend materieel. Méérwerk (vanwege zachte ondergrond, trappen, liften e.d.) zal achteraf worden doorberekend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5:De huurder verstrekt Kapitent voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van de overeenkomst.

6:Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7:Indien de huurder het gehuurde niet (helemaal) kan gebruiken wegens het door zijn schuld ontbreken van enig (geldig) benodigd document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

8:Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere huurder annuleringskosten verschuldigd:
a.bij annulering voor de 14de dag (inclusief) van levering: 60% van de huursom;
b.bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de dag vanlevering: 75% van de huursom;
c.bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van levering: 90% van de huursom;
d.bij annulering op de dag van levering of later: de volle huursom.
e.latere aankomst en/of eerder vertrek dan overeengekomen wordt niet beschouwd als annulering en geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reissom.

9:Force Majeure (overmacht).Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd 60% van de reeds gestuurde factuur te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.

Onder Force Majeure wordt verstaan: schade of vertraging als gevolg vanovermacht, regelgeving of besluiten van overheden, natuurrampen, brand, opstand, oorlog, oorlogssituaties, vijandigheden, sancties, revoluties, plunderingen, plagen of andere epidemieën, stakingen, uitsluitingen, ziekte van personeel bij KAPITENT BV, contractbreuk of Force Majeure van leveranciers van KAPITENT BV of niet te voorzien zijn en buiten redelijke controle van de Partijen liggen en die hetgeheel of gedeeltelijk uitvoeren van de verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst onmogelijk maken.

10:Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op hetafgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurderhet recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich telegitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van dehuurder.

Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voorrekening en risico van de huurder.

Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van decontrole c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en uitsluitend gebruiken voor nachtrust. Het is de huurder verboden hetgehuurde door te verhuren.

Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te repareren.Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de bedden zal de verhuurder er zorg voordragen dat alle ingangen goed gesloten zijn.

De huurder dient de bedden op een horizontale en solide ondergrond op te stellen.

De schuimmatrassen zijn vervaardigd uit brandvertragend materiaal en voldoen aan de Britse brandnorm BS5852 / Crib 5. Vanwege brandveiligheid is het verboden te roken, open vuur, voorwerpen of stoffen te hebben die brand kunnen veroorzaken in de nabijheid van de schuimmatrassen. Kapitent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit voortvloeiende schades of anderzijds.

11:De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade doorvermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.

De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.

Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

12:Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Kapitent, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met Kapitent.

13:Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Kapitent. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Kapitent te worden ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de overeengekomen huurperiode.

Interesse in onze slaapaccommodaties en bedden?

T. (076) 520 58 86

Kroonstraat 6

4879 AV Etten-Leur

website en techniek door WEBJONGENS