Algemene voorwaarden


Wilt u een bed of tent of chalet huren bij Kapitent/Kapichalet? Neem dan vooraf onze algemene voorwaarden door. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Hieronder ziet u een overzicht met de geldende voorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK Breda onder nummer 60808764 (Kapitent) en 64507718 (Kapichalet BV).

Algemene voorwaarden KAPITENT

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Breda onder nummer 60808764.
Kapitent: de Vennootschap onder Firma Kapitent, gevestigd te NL 4879 AV Etten-Leur, Kroonstraat 6.

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Kapitent.

2: De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de huurder. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een door Kapitent geaccepteerde tussenpersoon geschieden.

3: In gevallen waarin een product van Kapitent deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement, samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een totaalprijs wordt gepubliceerd, is Kapitent slechts aansprakelijk voor zijn deel.

4: Bij berekening van de prijzen van levering, montage en demontage wordt uitgegaan van bezorging en/of montage op de begane grond, in een straal van 25 meter vanaf de losplaats en bereikbaar met rollend materieel. Méérwerk (vanwege zachte ondergrond, trappen, liften e.d.) zal achteraf worden doorberekend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5: De huurder verstrekt Kapitent voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van de overeenkomst.

6: Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7: Indien de huurder het gehuurde niet (helemaal) kan gebruiken wegens het door zijn schuld ontbreken van enig (geldig) benodigd document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

8: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere huurder annuleringskosten verschuldigd:

  • a. bij annulering voor de 14de dag (inclusief) van levering: 60% van de huursom;
  • b. bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de dag van levering: 75% van de huursom;
  • c. bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van levering: 90% van de huursom;
  • d. bij annulering op de dag van levering of later: de volle huursom.
  • e. latere aankomst en/of eerder vertrek dan overeengekomen wordt niet beschouwd als annulering en geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reissom.

9: Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald. Partijen kunnen afspreken dat verhuurder het gehuurde brengt op een door huurder aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde zaak. Deze persoon dient zich te legitimeren.
Voor zover op de bezorgdag niemand namens de huurder aanwezig is, dan heeft verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. De gevolmachtigd persoon dient zich te legitimeren. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.
Bij aflevering op een opgegeven adres, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
Indien op verzoek van de huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van de huurder.
Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en uitsluitend gebruiken voor nachtrust. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren.
Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te repareren.
Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de bedden  zal de verhuurder er zorg voor dragen dat alle ingangen goed gesloten zijn.
De huurder dient de bedden op een horizontale en solide ondergrond op te stellen.
De schuimmatrassen zijn vervaardigd uit brandvertragend materiaal en voldoen aan de Britse brandnorm BS5852 / Crib 5. Vanwege brandveiligheid is het verboden te roken, open vuur, voorwerpen of stoffen te hebben die brand kunnen veroorzaken in de nabijheid van de schuimmatrassen. Kapitent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit voortvloeiende schades of anderzijds.

10: De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

11: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Kapitent, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met Kapitent.

12: Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Kapitent. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Kapitent te worden ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de overeengekomen huurperiode.


Algemene voorwaarden KAPICHALET BV

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Breda onder nummer 64507718
Kapichalet BV, gevestigd te NL4879 AV Etten-Leur, Kroonstraat 6.

1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Kapichalet BV.

2: De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding door de huurder. De aanvaarding kan rechtstreeks of door bemiddeling van een door Kapichalet BV geaccepteerde tussenpersoon geschieden.

3: In gevallen waarin een product van Kapichalet deel uitmaakt van een aanbieding, arrangement, samenwerking met (of levering via) derden, waarvoor een totaalprijs wordt gepubliceerd, is Kapichalet slechts aansprakelijk voor zijn deel.

4: Bij berekening van de prijzen van levering, montage en demontage wordt uitgegaan van bezorging en/of montage op de begane grond, in een straal van 25 meter vanaf de losplaats en bereikbaar met rollend materieel. Méérwerk (vanwege zachte ondergrond, trappen, liften e.d.) zal achteraf worden doorberekend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5: De huurder verstrekt Kapichalet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de correcte uitvoering van de overeenkomst.

6: Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere huurder annuleringskosten verschuldigd:

  • a. bij annulering voor de 14de dag (inclusief) van levering: 60% van de huursom;
  • b. bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de dag van levering: 75% van de huursom;
  • c. bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de dag van levering: 90% van de huursom;
  • d. bij annulering op de dag van levering of later: de volle huursom.
  • e. latere aankomst en/of eerder vertrek dan overeengekomen wordt niet beschouwd als annulering en geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reissom

8: De huurder dient ervoor te zorgen dat op de afgesproken leverdatum op locatie een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen en tekenen van de gehuurde zaak, en het aanwijzen van de juiste plaatsing van het materiaal.
Bij aflevering op locatie, verplicht de verhuurder zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren.

9: Het terrein van locatie dient geschikt en begaanbaar te zijn voor een ruwterrein heftruck.
Plaats van de chalets moet voor levering op de grond of per tekening afgetekend zijn.

10: Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en uitsluitend gebruiken voor nachtrust/verkoopstand.
Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te repareren, verbouwen, te vertimmeren.

11: De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde.
De schuimmatrassen zijn vervaardigd uit brandvertragend materiaal en voldoen aan de Britse brandnorm BS5852 / Crib 5. Vanwege brandveiligheid is het verboden te roken, open vuur, voorwerpen of stoffen te hebben die brand kunnen veroorzaken in de nabijheid van onze materialen. Kapichalet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit voortvloeiende schades of anderzijds.

12: Het gehuurde is door verhuurder op locatie niet verzekerd, tenzij anders vermeld. Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt.

13: Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Kapichalet, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost dan dient de huurder onverwijld contact op te nemen met Kapichalet.

14: Als de tekortkoming niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij Kapichalet. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de huurder van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Kapichalet te worden ingediend. De huurder heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de overeengekomen huurperiode.